top of page
Wavy Abstract Background

Продукти

В последните 25 години ние изграждахме и разширявахме нашия широк спектър от финансови продукти. Водени от силна амбиция и стремеж към перфекционизъм ние успяхме да създадем успешни продукти, които служат и помагат на различни бизнеси по света.

portfolio pie.png
Portfolio line grapoh-1.png
Monett 2.png

Finasyst

Мобилно и десктоп приложение, което дава възможност на клиентите на управляващи дружества и инвестиционни посредници да наблюдават инвестициите си в реално време, с възможност за добавяне на модул за подаване на поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове, модул за статистическа и финансова информация. Иновативен модул за предоставяне  на персонализирани инвестиционни съвети под формата на robo-advisor е функция с която продукта се откроява от конкурентните продукти на пазара..

Comans Broker

Система за пълна автоматизация на специфичната дейност на инвестиционните посредници, осигуряваща свързаност с XETRA T7 и Bloomberg, комуникация с места за търговия, депозитари на ценни книжа и различни външни системи. В момента продуктът има над 30 инсталации във водещите брокерски къщи и банки в страната.

Научи повече

Уеб базиран фронтофисен модул на COMANS BROKER. Дава възможност за едновременна работата в стотици клонове с функционалност като стандартния Windows-модул Comans Broker за фронтофис.

Научи повече

Comans Web Client

Comans Fund

Система за автоматизация на специфичната дейност на компаниите за управление на активи, предлагаща решения за управление на портфейли и дистрибуция на взаимни фондове. Понастоящем продуктът е инсталиран в над 50% от опериращите компании за управление на активи в България.

Научи повече

Интернет базирана система, обслужваща дистрибуцията на дялове на български и чуждестранни взаимни фондове, автоматизираща процесите в големи мрежи от точки за продажба, като банкови клонове.

Научи повече

Comans Web Front

Comans Custody

Система за автоматизация на цялостната дейност на банките попечители, осигуряваща SWIFT комуникация с депозитарни институции и други банки попечители, риск модул за контрол на инвестиционна политика и нетната стойност на активите, автоматично обслужване на корпоративните действия и др. Продуктът се използва от повече от половината банки попечители в страната.

Научи повече

Уеб базирана система за регистрация, обработка на сделки от паралелни системи, счетоводство, мониторинг и отчитане на всички клиентски и междубанкови валутни транзакции, сключени в клоновете на банката, звената „Клиентски продажби“ и „Търговия“ в Дирекция „Ликвидност и финансови пазари“ на търговските банки. Приложението предоставя информация в реално време за валутните позиции на банката.

Научи повече

Comans FX

Comans TPS

Интерфейсен модул за комуникация  в реално време чрез FIX протокол с различни регулирани пазари и платформи за търговия с финансови инструменти.

Научи повече

Уеб-базирана система за стиковане на сделки с валута и на паричен пазар с изходящи и входящи SWIFT съобщения.

Научи повече

Comans MTMatching

Comans WEB Trading Platform

Приложение - мобилно и интернет базирано, за оторизиран и сигурен достъп в реално време до системата за търговия на Българска фондова борса АД. Платформата е специално проектирана да бъде използвана и от клиенти, които не използват COMANS BROKER за обработката на сключените сделки. Системата поддържа клиентско портфолио, графика и новини и може да обработва клиентски поръчки за изпълнение на чужди пазари.

Научи повече

Информационна система за осигуряване на автоматично отчитане на транзакциите съгласно Регламент (ЕС) No 600/2014 (MIFIR) на Европейския парламент относно пазарите на финансови инструменти.

Научи повече

MiFIR Reporting Tool

Cash Manager

Система за мониторинг на касови наличности, способна да обработва заявки за доставка и освобождаване на пари (ценни пратки) в стотици банкови офиси и банкомати.

Научи повече

Банкова система, служеща за регистър на обезпеченията по заеми, тяхното валидиране, последваща преоценка и счетоводство.

Научи повече

CVS

(Collateral Valuation System)

Интегрираме най-добрите технологии за Вашия бизнес

На база на нашия дългогодишен опит, ние имаме възможността да твърдим, че притежаваме експертизата да предложим най-добрите и подходящи технологии за Вашия бизнес. 

Политика по управление на сигурността, качеството и сигурността на информацията

bottom of page