ПРОДУКТИ

Сред богатата гама от собствени продукти и услуги, най-значими са:
 • Comans Broker - система за пълна автоматизация на специфичната дейност на инвестиционните посредници, осигуряваща свързаност с XETRA T7 и Bloomberg, комуникация с места за търговия, депозитари на ценни книжа и различни външни системи. В момента продуктът има над 30 инсталации във водещите брокерски къщи и банки в страната.

 • Comans Web Client - уеб базиран фронтофисен модул на COMANS BROKER. Дава възможност за едновременна работата в стотици клонове с функционалност като стандартния Windows-модул Comans Broker за фронтофис.

 • Comans Fund - система за автоматизация на специфичната дейност на компаниите за управление на активи, предлагаща решения за управление на портфейли и дистрибуция на взаимни фондове. Понастоящем продуктът е инсталиран в над 50% от опериращите компании за управление на активи в България.

 • Comans Web Front - интернет базирана система, обслужваща дистрибуцията на дялове на български и чуждестранни взаимни фондове, автоматизираща процесите в големи мрежи от точки за продажба, като банкови клонове.

 • Comans Custody - система за автоматизация на цялостната дейност на банките попечители, осигуряваща SWIFT комуникация с депозитарни институции и други банки попечители, риск модул за контрол на инвестиционна политика и нетната стойност на активите, автоматично обслужване на корпоративните действия и др. Продуктът се използва от повече от половината банки попечители в страната.

 • Comans FINASYST - мобилно и интернет приложение, което дава възможност на клиентите на управляващи дружества и инвестиционни посредници да наблюдават инвестициите си в реално време, с възможност за добавяне на модул за подаване на поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове, модул за статистическа и финансова информация, модул за предоставяне инвестиционни съвети.

 • Comans FX - уеб базирана система за регистрация, обработка на сделки от паралелни системи, счетоводство, мониторинг и отчитане на всички клиентски и междубанкови валутни транзакции, сключени в клоновете на банката, звената „Клиентски продажби“ и „Търговия“ в Дирекция „Ликвидност и финансови пазари“ на търговските банки. Приложението предоставя информация в реално време за валутните позиции на банката.

 • Comans TPS -  интерфейсен модул за комуникация  в реално време чрез FIX протокол с различни регулирани пазари и платформи за търговия с финансови инструменти.

 • Comans MTMatching - уеб-базирана система за стиковане на сделки с валута и на паричен пазар с изходящи и входящи SWIFT съобщения.

 • Comans WEB Trading Platform - приложение - мобилно и интернет базирано, за оторизиран и сигурен достъп в реално време до системата за търговия на Българска фондова борса АД. Платформата е специално проектирана да бъде използваема и за клиенти, които нямат приложения за бекофис на COMANS BROKER за обработката на сключените сделки, поддържа клиентско портфолио, графика и новини. Системата може да обработва клиентски поръчки за изпълнение на чужди пазари.

 • MiFIR Reporting Tool - информационна система за осигуряване на автоматично отчитане на транзакциите съгласно Регламент (ЕС) No 600/2014 (MIFIR) на Европейския парламент относно пазарите на финансови инструменти.

 • Cash Manager - система за мониторинг на касови наличности, способна да обработва заявки за доставка и освобождаване на пари (ценни пратки) в стотици банкови офиси и банкомати на банки.

 • CVS (Collateral Valuation System) – система, служеща като регистър на обезпеченията, тяхното валидиране, последваща преоценка и счетоводство.

 • AUTOMATIC WORD - софтуерен продукт интегриран към текстообработващата програма Word на Майкрософт, за автоматично изписване словом на различни числови стойности.

ИУУКСИ

Политика по управление на сигурността,

качеството и сигурността на информацията

© 2020 by BG WEB Ltd.

new_glow_logo.png